خرید(بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان)

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان|39014870|iv|پایان نامه,روشهای تدریس سنتی,روشهای تدریس جدید,تاثیر یادگیری دانش آموزان
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقدمه :

در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين موجب نفرت وگريز ما از كلاس درس ومحيط آموزشي مي شد .راستي چرا ؟! چرا فعاليتهاي آموزشي نتوانست مارابا محيط آموزش مأنوس ، وبه ياد گيري علاقه‌مند كند ؟ چرا فعاليتهاي مدرسه با تهديد اصرار معلمان صورت مي گرفت؟ چرا شاگردان از تعطيل شدن مدرسه احساس رضايت وخوشحالي مي‌كردند؟ مقصر اصلي جه كسي بود؟ معلم ناتوان وناآگاه يا شاگرد بي‌علاقه و بي‌استعداد؟ آيا معلمان تعليم وتربيت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب يادگيري و زمينه‌هاي شكوفايي استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌يا انتخاب روش‌هاي تدريس به درستي انجام نشده است؟ اگاهي و شناخت معلم از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهمي ‌است كه مي‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ مويد سازد. معلم بايد قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهي از فرايند تدريس، نيازهاي آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌يي‌هاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بيان مسئله : چه رابطه‌اي بين نوع انتخاب روش تدريس و تأثير آن در يادگيري دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضيه : بين نوع انتخا‌ب روش تدريس و تأثير آن درياد گيري دانش‌آموزان همبستگي وجود دارد‌.

اهداف :

- معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش .

- نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانش‌آموزان.

- بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

جامعه آما‌ري: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 9 تهران هستند .

تقسيم بندي دانش‌آموزان درسه پايه اول ، دوم ، وسوم راهنمايي مي‌باشد .

تحقيق مورد نظر در بررسي روش‌هاي تدريس مختلف وتأثير آنها برروي دانش‌آموزان است.

نمونه گيري: تعداد كل دانش آموزان300نفر مي‌باشد .ودرهرپايه3 كلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هركلاس تقريبأ 33 نفراست .

«فهرست»

فصل اول :
موضوع ..................... 1
مقدمه ............. 1
بيان مسئله ................... 2
فرضيه .......................... 2
اهداف ..................... 2
جامعه آماري ................. 2
نمونه گيري....................... 2
تعاريف واصطلاحات................... 3
فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه...................... 4
معرفي روشهاي مختلف تدريس.............. 4
بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. 5
روش حفظ وتكرار............. 5
محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار........ 6
روش سخنراني........... 7
مراحل اجراي روش سخنراني............. 8
محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني........ 26
نتيجه............. 31
روش پرسش وپاسخ................... 32
هدف از روش پرسش وپاسخ......... 34
محاسن ومحدوديتهاي روش پرسش وپاسخ..... 34
روش نمايش (نمايش علمي )......... 35
مراحل اجراي روش نمايش............. 35
محاسن ومحدوديتهاي روش نمايش............. 37
روش ايفاي نقش .............. 38
فنون كلي اجراي نمايش ............ 39
مراحل اجراي روش ايفاي نقش.......... 39
روش گردش علمي ............ 41
روش بحث گروهي............. 46
چه دروس و موضوعاتي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟. 47
درچه موقعيتي ويراي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟... 49
مراحل اجراي روش بحث گروهي.......... 50
محاسن ومحدوديتهاي روش بحث گروهي ........... 61
روش آزما يشگاهي(آزمايشي)................ 62
محاسن ومحدوديتهاي روش آزمايشي........ 65
خلاصه .................. 66
بخش دوم : بررسي روشهاي تدريس جديد وتأثير آنها در ياد گيري دانش آموزان70
روشهاي آموزش انفرادي................ 71
هدفهاي آموزش انفرادي............ 72
طرح كلر وسطوح مختلف آن.............. 75
روشهاي مختلف آموزش انفرادي......... 79
سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي.......... 88
خلاصه........ 95
روش مسأله اي............... 96
شرايط اجراي روش مسأله اي............ 96
چگونگي اجراي روش مسأله اي.......... 97
محاسن ومحدوديتهاي روش مسأله اي............ 99
روش واحدها............................. 100
ويژگي روش واحدها....................... 101
مراحل اجراي روش واحدها..................... 102
روش واحد موضوع........................... 104
ويژگيهاي روش واحد موضوع..................... 104
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد موضوع......... 105
روش واحد تجربي ................ 106
ويژگيهاي روش واحد تجربي........................ 106
نمونه اي از يك واحد تجربي ....... 107
روش واحد طرح...................... 109
ويژگي هاي روش واحد طرح ............ 109
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد طرح ............ 111
خلاصه ................ 112
فصل سوم طرح تحقيق
متغييرها....... 116
جامعه آماري ونمونه گيري هاي مختلف توسط دانشمندان....... 116
جامعه اماري ونمونه گيري محقق............... 120
جدول........... 123
نمودار ............. 123
آمار توصيفي........... 124
شاخص مركزي........... 125
فصل چهارم:
نتيجه گيري............. 126
پيشنهادات............. 127
رد يا قبول فرضيه................... 127
فرم خام......... 128
منابع مأخذ............. 129
واژه نامه ........................... 131


مطالب دیگر:
📝نمونه پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPQ)📝نمونه پرسشنامه معنویت محیط کار📝نمونه پرسشنامه نقش پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقا توانمندی📝نمونه پرسشنامه گرایش به مصرف مواد📝نمونه پرسشنامه کیفیت زندگی📝جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۰۸ علوم نهم📝تحقیق صفحه ۷۰ عربی نهم📝فعالیت صفحه ۷۲ کتاب کار و فناوری تهم📝جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۰ علوم نهم📝تحقیق صفحه ۸۰ عربی نهم📝طرح درس کلیه نشانه های الفبای فارسی اول ابتدایی📝دانلود جزوه زبان تخصصی مدیریت دولتی📝ترجمه مقاله: استراتژی توسعه محصول سازگار با محیط زیست: سوابق، پیامدها و اثرات احتمالی📝ترجمه مقاله: اندازه­ گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب📝دوره آموزشی عملیات زمین شناسی سرچاهی📝دوره آموزشی ملاحظات جوشکاری تعمیری📝نمونه پرسشنامه سنجش نگرش های فرزند پروری والدین📝نمونه پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)📝نمونه پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)📝نمونه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH📝نمونه پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند📝نمونه پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس📝نمونه پرسشنامه تعلل ورزی در زندگی شخصی📝نمونه پرسشنامه سنجش امکان پیاده راه سازی📝نمونه پرسشنامه بررسی هوش سازمانی